לחצי : התחברות/הצטרפות

תקנון מועדון לקוחות

5.6.23

תקנון מועדון לקוחות רשת ZAMS

כללי

1. תקנון זה קובע את הכללים על פיהם ינוהל מועדון הלקוחות “ZAMSH” (להלן: “המועדון”). המועדון הוא מועדון הלקוחות של חברת אידאה שיווק נעליים בע”מ (להלן: “ZAMSH” או “החברה”) וינוהל על ידה.

2. בכל מקום בתקנון זה, אלא אם נכתב אחרת במפורש, המונחים “חנויות רשת ZAMSH” או “חנויות ZAMSH” או “חנויות הרשת” אינם כוללים חנויות שיוגדרו על ידי ZAMSH מעת לעת, לפי שיקול דעתה, כחנויות עודפים (להלן: “חנויות עודפים”) , ו/או כחנויות פופ אפ (להלן: “חנויות פופ אפ”) בין אם הדבר צוין במפורש בתקנון זה ובין אם לאו.

3. ZAMSH. שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ו/או מסלול החברות במועדון ו/או ההצטרפות אליו, לרבות את המוצרים ו/או השירותים שיוצעו ללקוחות המועדון ו/או לחלקם (ולרבות ביטול פעילות המועדון),            על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לדינים קוגנטיים שעניינם שינוי תנאי מועדון לקוחות.

4. מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה, ZAMSH תהא רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות התקנון,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, בכפוף לדינים קוגנטיים שעניינם שינוי תנאי מועדון לקוחות. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש גם את חברי המועדון שהצטרפו למועדון לפני שינוי התקנון. התקנון המחייב יהא זה המצוי במשרדי ZAMSH, והוא בלבד.

5.במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות התקנון (לרבות תיקונים שייעשו בו או תקנון אחר ששונה כאמור לעיל) לבין פרסום כלשהו, תגברנה הוראות התקנון.

הצטרפות וחברות במועדון

6. כל אדם פרטי (ולא תאגיד) מעל גיל 18, שמילא טופס בקשה להצטרפות למועדון ועמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה (להלן: “חבר מועדון”). למרות האמור ולמרות כל הוראה שעלולה להתפרש אחרת בתקנון זה, עובדי ZAMSH, זכיינים של רשת ZAMSH ועובדים של זכיינים, לא יהיו רשאים להצטרף למועדון והמונח “חבר מועדון” אינו כולל אנשים אלה כאמור.

7. בהצטרפותו למועדון, חבר המועדון מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ללא סייג, לרבות השינויים שיחולו בו מעת לעת. לחבר מועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינויו.

8. ZAMSH תהא רשאית לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא מחויבת לנמק את סירובה.

9. ההצטרפות למועדון תיעשה על ידי פנייה ל-ZAMSH, באחת מחנויות ZAMSH, או באמצעות אתר האינטרנט של ZAMSH או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי ZAMSH מעת לעת. הלקוח ימלא את פרטיו האישיים בטופס ההצטרפות הדיגיטלי על פי ההנחיות שבאותו טופס, כפי שיהיה מעת לעת. טופס ההצטרפות יהיה טופס מקוון וישלח למספר הטלפון הנייד שלו.

10.ההצטרפות למועדון היא ללא עלות. חבר מועדון יהא זכאי לפנות ל- ZAMSH בכתב ולבטל את הצטרפותו ע”י פנייה בדוא”ל לכתובת INFO@ZAMSH.SHOES ביטול הצטרפות למועדון יכנס לתוקפו תוך 14 ימי עסקים ממועד הבקשה ובתנאי שחבר המועדון לא מימש הטבה/נהנה מהנחה כלשהי המוענקת לחברי מועדון.

11 ZAMSH שומרת לעצמה את הזכות להחליט על גביית תשלום שנתי לחידוש חברות במועדון ו/או לשנותו ו/או לבטלו, בכל עת ובהודעה מוקדמת של 30 ימי עסקים מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

12.החברות במועדון תיכנס לתוקפה במועד ההצטרפות למועדון ותהא בתוקף כל עוד לא  בוטלה על ידי ZAMSH או על ידי חבר המועדון.

13. מובהר בזאת כי ZAMSH תהיה רשאית לבטל את רישומו של חבר מועדון ו/או את חברותו של חבר מועדון, בכל עת, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה מחויבת לנמק את החלטתה.

מסירת פרטים והסכמה לקבלת דברי פרסומת

  1. במסגרת ההצטרפות למועדון, ימסור הלקוח פרטים אשר יתבקשו במסגרת טופס ההצטרפות למועדון, כפי שיהיה מעת לעת. בעצם הצטרפותו למועדון ומסירת פרטיו האישיים ל-ZAMSH : א) מסכים המצטרף להיכלל במאגר המידע אשר הוקם ואשר מנוהל על ידי ZAMSH. ב) מסכים המצטרף לקבל דיוור ישיר ודברי פרסומת [כהגדרת המונח “דבר פרסומת” בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (להלן: “חוק התקשורת”)] מ-ZAMSH, באמצעי המדיה השונים, לרבות באמצעות מסרונים והודעות דוא”ל. ג) כן מובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיהא בידי ZAMSH בקשר להיותו חבר מועדון כאמור, ייחשב לקניינה של ZAMSH, וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981. ד)מאשר המצטרף כי ZAMSH תהיה רשאית לעשות שימוש בכל אחד מפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו, למשלוח הודעות שונות ביחס למועדון – אף אם אינן דברי פרסומת – ובכללן הודעות ועדכונים ש-ZAMSH נדרשת למסור לחברי מועדון על פי כל  דין. אין באמור כדי לחייב את ZAMSH לשלוח הודעות ו/או עדכונים כאמור.
  2. חבר המועדון יהא רשאי לשלוח הודעת סירוב לקבלת דיוור ישיר ו/או דברי פרסומת כאמור, בכל עת, דרך כלל או מסוג מסוים, בהתאם להוראות חוק התקשורת בעניין משלוח הודעת סירוב. מובהר למען הזהירות, כי הודעת הסירוב לא תתייחס להודעות לפי סעיף ‎15.4 לעיל, אותן תהיה ZAMSH רשאית לשלוח לחבר המועדון גם לאחר משלוח הודעת הסירוב.
  3. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ZAMSH תהא רשאית להציע לחבר המועדון, מעת לעת, מוצרים או שירותים שונים וכן לעשות שימוש במידע לצורכי שיווק, דיוור ישיר, לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS, בין על ידי החברה עצמה ובין על ידי מי מטעמה ולרבות לאחר פילוח, אפיון וניתוח של הנתונים, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 ו/או כל דין. כמו כן ZAMSH תהא רשאית, ככל שתבחר לעשות כן ובהתאם להוראות כל דין, לטייב נתונים הקיימים לגבי חבר מועדון במועדוני לקוחות אחרים (כדוגמת, הוספה ותיקון של פרטי ההתקשרות עם חבר המועדון ומספר תעודת הזהות שלו), לבצע פילוחים, אפיונים, ניתוחים סטטיסטיים ודוחות מצרפיים המבוססים על המידע ועל מידע אחר המצוי לגבי חבר המועדון במועדוני לקוחות אחרים לצרכי ZAMSH.

17. ZAMSH תהיה רשאית לחלק את חברי המועדון לסגמנטים ו/או לקבוצות בהתאם להרגלי הקנייה, על מנת להתאים דיוורים ו/או מבצעים על פי נתונים שיימצאו על ידי ZAMSH רלוונטיים.

  1. האמור לעיל מהווה הודעה בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.
  2. כל חבר מועדון יהא רשאי לבקש מZAMSH, בכתב, כי המידע הקיים לגביו יימחק ממאגר המידע של ZAMSH ו/או לא יימסר לאדם, חברה, סוגי אנשים וכיו”ב. כמו כן, יהא חבר המועדון רשאי לבקש מ ZAMSH להסיר את שמו מרשימת הדיוור הישיר של המועדון ו/או של ZAMSH. בקשות כאמור, ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת:INFO@ZAMSH.SHOES ZAMSH . תעשה כן לבקשת חבר המועדון, שתישלח לZAMSH-  בכתב, תוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה במשרדי ZAMSH. אין באמור כדי לגרוע מהוראות כל דין בעניין משלוח הודעת סירוב לקבלת דברי פרסומת. חבר המועדון מאשר כי ידוע לו שמחיקת פרטי התקשרות ממאגר המידע של ZAMSH (להבדיל מהודעת סירוב לקבל דברי פרסומת) לא תאפשר לZAMSH לשלוח אליו הודעות ועדכונים בקשר עם מועדון הלקוחות, לרבות הודעות על פי דין; וכי במקרה כזה לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות נגד ZAMSH ו/או מי מטעמה.
  3. יובהר כי האחריות בקשר עם מילוי פרטי חבר המועדון בטופס ההצטרפות מוטלת על חבר המועדון בלבד; והוא מוותר על כל טענה כלפי ZAMSH א ו/או מי מטעמה בקשר להטבות שנמנעו ממנו, בין היתר, בשל פרטים שגויים שמילא בטופס ההצטרפות.
  4. עדכון פרטי חבר מועדון תהיה אפשרית אך ורק בדרך הבאה:

באמצעות שירות הלקוחות של ZAMSH ע”י פנייה בכתב למייל INFO@ZAMSH.SHOES בכפוף לשליחת צילום של תעודה מזהה (תעודת זהות או רישיון נהיגה), ובהתאם להנחיות שירות הלקוחות של ZAMSH. במידה וחבר  מועדון לא עדכן בדרך זו בדבר שינוי פרטיו, לא יוכל לבוא בטענות על אי קבלת מידע או אי קבלת הטבות מועדון, ככל שהפרטים קשורים לאפשרות לקבל הטבות.

הטבות שתינתנה לחברי מועדון

22. בפרק זה:

א) “רכישה מזכה”, משמעה רכישה באחת מחנויות רשת ZAMSH במזומן, בכרטיס אשראי, למעט רכישה מזכה באתר האינטרנט של ZAMSH, אותה ניתן יהיה לבצע בכרטיס אשראי בלבד, ובמסגרתה לא יידרש הלקוח להציג תעודה מזהה. למען הזהירות יובהר שרכישה באמצעות תווים, תלושים, כרטיסי מתנה, כרטיסים נטענים (חד פעמיים או רב פעמיים), קופונים, זיכויים, כרטיסי “גיפט קארד” למיניהם וכיו”ב, לא תיחשב כרכישה מזכה.

ב) “נקודות זכות” משמען הנקודות שיעמדו לזכות חבר מועדון בגין רכישה מזכה, כמפורט בפרק זה להלן.

ג) “החודש הקובע” משמעו החודש הקלנדרי שבו הצטרף חבר המועדון למועדון הלקוחות.

ד) “שנת צבירה” משמעה תקופה המתחילה ביום הראשון בחודש הקובע בשנה פלונית עד ליום האחרון של החודש הקודם לחודש הקובע בשנה שלאחר מכן.

לדוגמה, שנת צבירה ביחס לחבר מועדון שהצטרף ביום 25.8.2012, תיחשב כתקופה שבין 1.8 בשנה פלונית ל-31.7 בשנה לאחר מכן (1.8.2012 עד 31.7.2013; 1.8.2013 עד 31.7.2014; וכן הלאה).

23.חבר מועדון שביצע רכישה מזכה, יהיה זכאי לצבור נקודות זכות בסכום השווה לעשרה אחוזים (10%) מסכום הרכישה [למשל, רכישה בסך 90 ₪ תזכה ב-9 נקודות; רכישה ב-31 ₪ תזכה ב-3.1 נקודות]. כל נקודה שווה ל- 1 ₪ (שקל אחד).

24. נקודות הזכות שתצטברנה במהלך שנת צבירה פלונית, תהיינה בתוקף עד תום אותה שנת צבירה בלבד; והן תימחקנה בתום שנת הצבירה הרלוונטית. למען הסר ספק, מובהר שסכום נקודות הזכות שתעמודנה לזכות חבר מועדון בכל תחילת שנת צבירה יהיה אפס (0) וכי צבירת הנקודות תחל מחדש בכל שנת צבירה.

לדוגמה, נקודות הזכות שיינתנו לחבר מועדון, שהצטרף ב-10.5.2012 (ולפיכך, שנת צבירה ביחס אליו היא תקופה שבין 1.5 לשנה פלונית לבין 31.4 בשנה שלאחר מכן), בגין רכישה מזכה שבוצעה ב-1.4.2013 – תהיינה בתוקף עד 31.4.2013 בלבד.

25. לא ניתן יהיה לקבל זיכוי כלשהו (לרבות כסף) בגין החזרת פריט שתמורתו שולמה בנקודות זכות.

במקרה שחבר מועדון יחזיר פריטים אשר בגין רכישתם נצברו נקודות זכות (מכל סיבה שהיא) – תופחת במועד החזרת פריטים כאמור כמות נקודות הזכות שנצברה בגין רכישת אותם הפריטים (כאילו לא נעשתה רכישה כלל); ואם יתרת הנקודות העומדת לחבר המועדון באותה עת אינה שווה לכמות הנקודות שאמורה להיות מופחתת כאמור – תהפוך יתרת הנקודות של חבר המועדון לשלילית.

החזרת פריטים כאמור תהיה בהתאם ובכפוף למדיניות החזרת המוצרים, שתהיה נהוגה ב-ZAMSH בעת החזרת הפריטים.

26. נקודות הזכות הן אישיות ואינן ניתנות להעברה או לאיחוד בין מספר חברי מועדון; הן ניתנות למימוש עד למועד שבו הן תימחקנה, בהתאם להוראות תקנון זה; והן אינן ניתנות להמרה (למעט מימוש כאמור בתקנון זה).

27. ZAMSH תהא רשאית לשנות מעת לעת את מספר נקודות הזכות שיינתנו לחבר מועדון בגין כל רכישה (להגדיל או להקטין), לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות.

28. מובהר שחברי מועדון יזכו לנקודות זכות על בסיס מחיר הרכישה (התשלום) בפועל. ZAMSH שומרת לעצמה את הזכות לבטל כפל הנחות, צבירת נקודות זכות בגין רכישות במסגרת מבצעים ו/או בסוף עונה, לפי שיקול דעתה. כן תהיה רשאית לקבוע שלא ניתן יהיה לממש נקודות זכות במועדים מסוימים או ביחס למוצרים מסוימים או ביחס למבצעים מסוימים – והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

29. עם פקיעת או ביטול חברותו של חבר מועדון במועדון הלקוחות, מכל סיבה שהיא, תפקענה נקודות הזכות שנצברו לטובתו, אם נצברו, מבלי שzamsh תידרש להודיע על כך, ולא ניתן יהיה לעשות בהן שימוש כלשהו. כמו כן, ZAMSH תהיה רשאית לבטל צבירה של נקודות, כולה או חלקה (לפי שיקול דעתה הבלעדי), בכל מקרה שבו zamsh תסבור כי צבירת הנקודות נעשתה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או באמצעות שימוש בלתי הוגן ו/או בלתי סביר בהטבות המועדון.

30. מובהר כי צבירת ומימוש הנקודות מותנית בהצגת תעודה מזהה ווידוא כי הרוכש הוא חבר המועדון שהזדהה בפני המוכר, למעט במקרה של רכישה באתר האינטרנט של ZAMSH.

31. החברה תהא רשאית למחוק נקודות של חבר מועדון אשר לא רכש במשך 18 חודשים.

צבירת נקודות בגין רכישות באתר האינטרנט של ZAMSH

32. רכישות מקוונות באתר האינטרנט שונות מרכישות בחנויות פיזיות, בכך שרכישות מקוונות מושלמות רק עם ליקוט ההזמנה ממחסני החברה ואספקת המוצרים ללקוח. לפיכך, צבירת נקודות ומימוש נקודות במסגרת רכישה באתר האינטרנט, הן על תנאי, וזאת עד למועד השלמת הרכישה. בהתאם: א) עם ביצוע הזמנה באתר האינטרנט של ZAMSH תוך שימוש בנקודות זכות, הנקודות שמומשו ייגרעו “על תנאי” מחשבון חבר המועדון (ולא יהיה ניתן לעשות בהן עוד שימוש), וזאת עד להשלמת הרכישה (הוצאת חשבונית על ידי ZAMSH). אם מוצר  שהוזמן לא ייכלל בחשבונית שתוצא ללקוח, יתכן חישוב מחדש של הנקודות שמומשו, על פי ההיררכיה הבאה: תחילה יופחת הסכום שהלקוח שילם בכרטיס האשראי; ולאחר מכן, ככל שתיוותר יתרה לטובת הלקוח, יופחת מספר הנקודות שמומשו.  ב) נקודות בגין הזמנה שבוצעה באתר, יתווספו לחשבון חבר המועדון רק עם השלמת מלוא הרכישה (דהיינו, הוצאת חשבונית על ידי ZAMSH) והן יצטברו רק בגין מוצרים שנרכשו בפועל ושנכללו בחשבונית הרכישה, ושהתמורה בגינם שולמה. ג) במקרה שחבר מועדון יחזיר פריטים שרכש באתר, אשר בגין רכישתם נצברו נקודות זכות (מכל סיבה שהיא) – תופחת במועד החזרת פריטים כאמור כמות נקודות הזכות שנצברה בגין רכישת אותם הפריטים הספציפיים שהוחזרו (כאילו לא נעשתה רכישה כלל); ואם יתרת הנקודות העומדת לחבר המועדון באותה עת אינה שווה לכמות הנקודות שאמורה להיות מופחתת כאמור – תהפוך יתרת הנקודות של חבר המועדון לשלילית.

הטבות נוספות; הוראות כלליות בעניין הטבות שתינתנה לחברי מועדון

33. כל לקוח חדש שהצטרף למועדון הלקוחות, יהיה זכאי, במעמד החתימה על טופס הבקשה להצטרפות למועדון הלקוחות ובכפוף לאישורה של ZAMSH, להטבת הצטרפות – הנחה חד-פעמית בגובה 50 ₪ לקנייה הבאה בחנויות החברה (להלן – “הטבת ההצטרפות”) בתנאי שהקנייה תבוצע בתשלום במזומן או בכרטיס אשראי בלבד. את הטבת ההצטרפות יוכל חבר המועדון לממש החל מ-14 יום ממועד ההצטרפות למועדון.

34. הטבת יום הולדת – כל חבר מועדון זכאי לקבל אחת לשנה קלנדארית הטבה חד-פעמית בשווי של 20% הנחה מתנה ליום הולדתו, למימוש בחודש הקלנדארי בו חל יום הולדתו (להלן – “הטבת יום ההולדת”). לעניין סעיף זה, המונח “יום הולדת” משמעו תאריך ההולדת הלועזי של חבר המועדון אותו הזין בטופס ההצטרפות. לקוח שחוגג יום הולדת באותו חודש קלנדרי בו הוא מצטרף לא יקבל אותה באותו חודש אלא שנה לאחר מכן.
לא יהיה ניתן לממש בקנייה זו את הטבת ההצטרפות המפורטת בסעיף 33.

35. חברי המועדון יהיו זכאים, בכפוף לתנאי תקנון זה, לממש את ההטבות המוענקות להם בכל חנויות רשת ZAMSH אלא אם צוין אחרת על ידי ZAMSH במסגרת תקנון זה ו/או בכל פרסום אחר שתפרסם ZAMSH, בכל דרך שהיא, מעת לעת. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ZAMSH תהא רשאית לקבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי לא ניתן לממש את הטבות המועדון בחנויות מסוימות של הרשת ו/או כי ניתן לממש הטבות בחנויות מסוימות בלבד – הכול, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

36. צבירת הנקודות, הטבת הצטרפות והטבת היום הולדת תקפה עבור רכישת מוצרי ZAMSH בלבד. לא יהיה ניתן לממש את הטבות המועדון ברכישה מוצרים של מותגים חיצוניים הנמכרים בסניפי הרשת.

37. החברות במועדון היא אישית, והזכויות והחובות של חבר המועדון מכוח חברותו, הן אישיות לו בלבד ואינן ניתנות להעברה או להמחאה. ZAMSH תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו במועדון, לרבות זכויות והטבות שנצברו, ככל שנצברו, לפני מועד הביטול, במידה וייעשה שימוש בחברות במועדון שלא כדין או בניגוד לתקנון זה.

38. מימוש זכויות המוקנות לחבר מועדון מכוח חברותו במועדון, ייעשה על ידי חבר המועדון בלבד ובמעמד הקנייה בלבד. מובהר כי ZAMSH תהיה רשאית להתנות מימוש הטבות בהצגת תעודה מזהה של חבר המועדון.

39. מובהר כי לא ניתן יהיה לעשות שימוש הן בזכויות מכוח חברות במועדון והן בכרטיס הנחה אחר מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, תלושים ו/או טופסי הנחה לחברי מועדון ו/או כרטיסי מתנה  ו/או כרטיסים נטענים מכל סוג, רב פעמיים או חד פעמיים, ככל שבידי חבר המועדון כרטיס כאמור. חבר המועדון יהא רשאי לבחור איזו הטבה לממש (דהיינו, הטבות חבר מועדון או הטבות הנובעות מהחזקה בכרטיס אחר המקנה הנחה), לפי שיקול דעתו, ויהא רשאי ליהנות רק מההטבות הרלוונטיות לבחירתו, והכל אלא אם קבעה ZAMSH אחרת במפורש, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

40. למרות כל האמור בתקנון זה, מובהר כי ההטבות הנובעות מחברות במועדון תהיינה בתוקף בהתאם לפרסום שיתייחס לכל מבצע ו/או בכפוף לתקנון המבצע. כן מובהר כי ZAMSH תהיה רשאית, מעת לעת, לשנות את ההטבות לרבות ביטולן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, אלא אם מוטלת על ZAMSH חובה למסור הודעה כאמור לפי דין.

41.  ZAMSH תהא רשאית לקבוע כי הטבות תיתנה לכל חברי המועדון ו/או לחברי מועדון מסוימים ו/או לסוג מסוים של חברי מועדון; וכן לקבוע שמבצעים מסוימים ו/או הנחות מסוימות יינתנו לכל חברי המועדון ו/או לחברי מועדון מסוימים ו/או לסוג של חברי מועדון – הכול, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ZAMSH ו/או על פי כל פילוח שאותו תמצא ZAMSH רלוונטי. מובהר כי לא יהיה למי מחברי המועדון טענה ו/או תביעה כנגד ZAMSH בשל כך.

שונות

42. למען הזהירות ולמרות כל הוראה אחרת בתקנון זה, מובהר שחברי מועדון לא יוכלו לקבל את הטבות והנחות מועדון בתשלום באמצעות זיכויים, תווים, תלושים, כרטיסי מתנה, כרטיסים נטענים במידה ויהיה שימוש בשכאלה בעתיד.

43. בנוסף, לא ניתן יהיה לממש באותה עסקה שתי הטבות מועדון בו זמנית (למשל, הטבת הצטרפות ע”ס 50 ₪ והטבת יום הולדת בעסקה אחת, ככל שתהיה) בנוסף, לא ניתן יהיה לממש באותה עסקה הטבת מועדון וגם קופון שהוענק על ידי החברה ללקוח.

44. החברה תהא רשאית למסור הודעות לחבר מועדון ו/או לחברי מועדון ו/או לכלל חברי המועדון, לרבות הודעות על הפסקת פעילות המועדון או חלקה ו/או שינוי תנאי המועדון, בכל דרך שאותה תמצא החברה מתאימה, לרבות באמצעות מודעה בחנויות הרשת, פרסום באתר האינטרנט של החברה ו/או באמצעות הודעות דיוור לחברי המועדון. אין באמור כדי לחייב את החברה לפרסם את הפסקת הפעילות או שינוי בתנאי המועדון, אם יהיו, או למסור כל הודעה אחרת, לרבות לא באחת מהדרכים המפורטות לעיל או בכלל. אין באמור כדי לגרוע מהוראות כל דין ספציפי וקוגנטי שמתייחס ו/או שיתייחס לפרסום הודעות, בין מסוג מסוים ובין דרך כלל, לחברי מועדון, ככל שיש.

45. כל פעולה של המועדון או של ZAMSH לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון היא לפנים משורת הדין בלבד ולא תיחשב כויתור על האמור בתקנון זה.

46. הטבות תינתנה בכפוף לפעילות תקינה של מערכות המחשוב והתפעול של ZAMSH. במידה ותהיינה תקלות, זמניות או מתמשכות, אשר תמנענה מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל ZAMSH לתיקון אותן תקלות בהקדם ולא תהיינה לחברי המועדון כל תביעות ו/או דרישות בקשר לכך, לרבות בקשר לאי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.

47. ביטול ו/או החזרה של רכישה ו/או עסקה/ות, לרבות זיכויים, החלפות ועוד, יעשו על פי נהלי ההחזרות וההחלפות של ZAMSH, כפי שיעודכנו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש”ע-2010.

48. תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר. האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה.

49. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע ו/או הקשור למועדון הלקוחות ו/או לתקנון זה, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

ZAMSH –  אידאה שיווק נעליים בע”מ ח.פ 513182915